Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Prawo łowieckie definiuje łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego. W rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Nadleśnictwo Hajnówka realizuje te elementy w ramach funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Hajnówka położony jest w rejonie hodowlanym Puszczy Białowieskiej. W skład OHZ wchodzi jeden obwód wyłączony: 268 - o ogólnej powierzchni 21 606,47 ha, w tym 13 837,98 ha to powierzchnia gruntów leśnych.

W ramach funkcjonowania OHZ nadleśnictwo prowadzi zadania polegające na wzorcowym zagospodarowaniu łowisk z wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa poprzez :

- stworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny: uprawa poletek, utrzymywanie w dobrej kulturze ponad 100 ha łąk leśnych;

- kształtowanie ekosystemów leśnych pod kątem zapewnienia optymalnych warunków bytowania zwierzyny: wzbogacenie bazy żerowej, racjonalne dokarmianie itd.;

- utrzymanie dotychczasowej i tworzenie nowej infrastruktury: ambony, lizawki, wodopoje;

- wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa poprzez współpracę z różnymi instytucjami, prowadzenie badań naukowych, udostępnianie danych z zakresu gospodarki łowieckiej do realizacji prac dyplomowych;

- prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa: prowadzenie zajęć kameralnych i terenowych, organizowanie szeregu konkursów np. plastycznych czy też wiedzy przyrodniczo-leśnej;

- działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF – redukcja populacji dzików, poszukiwanie padłych dzików, prowadzenie pełnej bioasekuracji.

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie. Ma charakter planowy i prowadzona jest w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej.