Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity).

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został zapoczątkowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, a jego celem było upamiętnienie konferencji w Nairobi (22 maja 1992), na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Różnorodność biologiczna to jeden z gorących tematów biologii. Wciąż ją poznajemy, analizujemy jej funkcjonowanie oraz znaczenie dla ekosystemów i dla człowieka.

Czym jest różnorodność biologiczna?

To zróżnicowanie wszystkich form życia występujących na ziemi: roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów – zarówno tych rzadkich i cennych, jak i tych pospolitych.

Różnorodność biologiczna ma co najmniej trzy poziomy.

Najbardziej oczywisty jest poziom gatunkowy, utożsamiany przede wszystkim z bogactwem gatunkowym, czyli liczbą gatunków.

Powyżej poziomu gatunkowego mamy poziom ekosystemowy, czyli zróżnicowanie ekosystemów. Każdy ekosystem ma swoją specyfikę i pewną liczbę gatunków wyłącznych.

Poniżej poziomu gatunkowego istnieje zróżnicowanie genetyczne: poziom zmienności genetycznej gatunków.

Na bogactwo gatunkowe na danym obszarze wpływ ma wiele czynników, takich jak położenie geograficzne, klimat, ukształtowanie powierzchni, czy głębokość i chemizm wód.

Mimo rosnącej świadomości, że różnorodność biologiczna jest globalnym dobrem o ogromnej wartości dla obecnych i przyszłych pokoleń, ludzkość wciąż przyczynia się do jej spadku.

Co zagraża bioróżnorodności? Zagrożenia wiążą się przede wszystkim z działalnością człowieka – niszczeniem siedlisk np. pod inwestycje, w związku z intensywnym rolnictwem, z nadmiernym eksploatowaniem lasów, z zanieczyszczeniami, ze zmianami klimatu, z wędrującymi wraz z ludźmi gatunkami inwazyjnymi.