Lista aktualności Lista aktualności

Raport Monitoringu Ptaków Polski z sezonu lęgowego 2022 już dostępny

Monitoring Ptaków Polski (MPP) jest elementem Państwowego Monitoringu Środowiska. Prowadzenie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie przyrody

W końcu ubiegłego roku, na stronie internetowej www.monitoringptakow.gios.gov.pl , ukazało się podsumowanie wyników Monitoringu Ptaków Polski w sezonie lęgowym 2022.

Przeglądowe omówienie tego etapu MPP jest dostępne jako osobna aktualność, na stronie można też znaleźć podsumowania poszczególnych programów oraz pdf z raportem z całego sezonu.

Programy Monitoringu Ptaków Polski realizowane w 2022 roku pozwoliły na określenie trendów liczebności dla 164 lęgowych gatunków w kraju.

Najstarszy krajowy program – Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych budzi wciąż duże zainteresowanie wśród obserwatorów ptaków, na co wskazuje rekordowa liczba 809 powierzchni skontrolowanych w ostatnim sezonie liczeń. Przez 23 lata realizacji programu stwierdzono trendy wzrostowe dla 47 gatunków (najsilniejsze wykazały dzięcioł zielony, pleszka, siniak, żuraw, bażant), spadkowe dla 38 gatunków (najsilniejsze spadki – rycyk, czajka, świergotek polny, przepiórka, turkawka), zaś 24 gatunki nie wykazywały kierunkowych zmian liczebności. Jednymi z bardziej rozpowszechnionych gatunków na powierzchniach MPPL były zięba i kapturka (92%), natomiast rekordzistą był grzywacz obserwowany na 95% kontrolowanych powierzchni.

W Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków bocian biały, perkoz rdzawoszyi i gawron utrzymują wyraźne tendencje spadkowe. Gatunkiem flagowym wykazującym natomiast konsekwentny wzrost liczebności od początku trwania programu jest żuraw, zwiększający liczebność średnio 5% rocznie.

Dane Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych uzyskane w latach 2010-2022 wskazują na umiarkowany wzrost populacji uszatki, puszczyka i puszczyka uralskiego oraz stabilną liczebność włochatki. Nie udało się określić trendu dla sóweczki, choć z roku na rok odnotowuje się coraz wyższe wartości wskaźnika jej liczebności oraz dla puchacza, którego rzadko stwierdza się na powierzchniach MLSL.

Fatalnie przedstawia się sytuacja populacji kraski. Liczebność tego pięknego gatunku w ubiegłym roku w Polsce była rekordowo niska i wyniosła zaledwie 10 par.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.monitoringptakow.gios.gov.pl

Źródło:

https://www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska

www.monitoringptakow.gios.gov.pl