Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Hajnówka informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Oferowana do sprzedaży nieruchomość powinna spełniać następujące warunki:

- bezpośrednio przylegać do gruntu pozostającego z zarządzie Lasów Państwowych;

- w powszechnej ewidencji gruntów i budynków stanowić grunt leśny – opisany jest jako Ls;

- w przypadku gruntów nieleśnych, powinna być przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której przeznaczony jest pod zalesienie;

- mieć uregulowany stan prawny;

- nie być obciążona na rzecz osób trzecich;

- nie być obciążona sporami granicznymi;

- mieć ustalone w terenie granice.

Oferta powinna zawierać:

- aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;

- aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopię mapy ewidencyjnej;

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku jego braku, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt przeznaczony jest pod zalesienie. W przypadku ich braku stosowana informację;

-oznaczenie księgi wieczystej;

- oświadczenie właściciela nieruchomości o braku sporów granicznych;

- oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inna nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą w/w nieruchomości zapraszamy do składania ofert: