Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKTY UNIJNE

NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK

O projekcie ochrony przyrody w Lasach Państwowych

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 100 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 162 967,21 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 002 800,00 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 252 380,00 mln zł

 

*********************************************

 

,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów''

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywołanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia  i minimalizowania strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasu, a w szczególności:

- zwiększenia powierzchni obszarów objętych monitoringiem,

- szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,

- dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

- skrócenia czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

 

Dla osiągniecia wyżej wymienionych celów prowadzone będą takie działania jak:

- rozwój i modernizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowa i modernizacja dostrzegalni – 70 szt.,

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów – 114 szt.,

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych – 16 szt.,

- budowa stacji meteorologicznych – 11 szt.

- wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym: zakup samochodów patrolowo-gaśniczych – 67 szt.

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

Udział nadleśnictwa:

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo wybudowało dostrzegalnię przeciwpożarową, zakupiło sprzęt do lokalizacji pożarów (kamera, komputery, monitory) oraz oprogramowanie ,,Smoke Detection’’do wczesnego wykrywania dymu.