Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

   Obszar Chronionego Krajobrazu – zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.