Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 85 lata, a przeciętna zasobność przekracza 333 m sześc./ha.

Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Hajnówka polega na zwiększaniu odporności lasu poprzez:

Użytkowanie lasu

Gospodarowanie lasami Puszczy Białowieskiej w Nadleśnictwie Hajnówka

Łowiectwo

Prawo łowieckie definiuje łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego. W rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Nadleśnictwo Hajnówka realizuje te elementy w ramach funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Ochrona przyrody

Podstawą działań na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody,Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.