Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 85 lata, a przeciętna zasobność przekracza 333 m sześc./ha.

Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Hajnówka polega na zwiększaniu odporności lasu poprzez:

Użytkowanie lasu

Gospodarowanie lasami Puszczy Białowieskiej w Nadleśnictwie Hajnówka

Łowiectwo

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Hajnówka położony jest w rejonie hodowlanym Puszczy Białowieskiej. W skład OHZ wchodzą trzy obwody wyłączone: 268, 282, 283 o ogólnej powierzchni 18.592 ha, w tym 18.355,40 ha to powierzchnia gruntów leśnych.

Ochrona przyrody

Podstawą działań na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody,Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.