Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Hajnówka polega na zwiększaniu odporności lasu poprzez:

·         działania hodowlano-ochronne,

·         gospodarowanie materią organiczną (pozostawianie drzew do naturalnego rozkładu).

Dużą wagę przywiązuje się też do stanu sanitarnego lasu.

 

Ochrona drzewostanów przed szkodnikami pierwotnymi:

Na terenie Nadleśnictwa nie odnotowuje się gradacyjnego występowania szkodników pierwotnych.

Do działań zapobiegających powstawaniu gradacji należy prognostyka polegająca na:

·         monitoringu liczebności motyli brudnicy mniszki,

·         jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny.

 

Ochrona lasu przed szkodnikami wtórnymi:

       Szkodniki wtórne stanowią największe zagrożenie drzewostanów w Nadleśnictwie Hajnówka. Głównym gatunkiem powodującym największe szkody jest kornik drukarz oraz w mniejszym stopniu rytownik pospolity i czterooczak świerkowiec. Stosunkowo często występowanie korników przybiera charakter gradacji. Obecnie trwa gradacja o niespotykanej dotąd skali, która zaczęła się w 2012 r. Wg stanu na koniec 2018 r. kornik w przeciągu 7 lat spowodował zamarcie 415 tys. świerków o masie 552 tys. m3. Ze względu na ograniczone możliwości ograniczania liczebności kornika (rygory ochronne w strefach UNESCO) zapobieganie wzmożonemu pojawowi korników polega głównie na:

·         odławianiu owadów w pułapki feromonowe,

·         ochronie naturalnych wrogów owadów szkodliwych, poprzez pozostawianie drzew dziuplastych,      

·         dokarmianiu ptaków.

Jednocześnie prowadzi się monitoring zasiedlania świerków oraz rozwoju kornika.

 

Ochrona lasu przed chorobami:

Choroby lasu w Nadleśnictwie nie odgrywają większego znaczenia.

 

Ochrona lasu przed zwierzyną:

Szkody wyrządzane przez zwierzynę wynoszą 140 ha lasu rocznie (2018 r.). Największe szkody wyrządzają: jeleń i żubr - ok. 96 %. Podstawową metodą ochrony lasu od zwierzyny jest zabezpieczanie pędów za pomocą wełny owczej.

W mniejszym stopniu uprawy chroni się poprzez grodzenia z żerdzi. Istniejące ogrodzenia upraw i młodników zajmują 126 ha.

Inne zagrożenia:

           Corocznie odnotowuje się nieduże szkody od huraganu, doraźnie od okiści. Inne zagrożenia nie występują.

 

 

 Opracował: R. Sawicki