Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – system obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną.

 Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej nie tylko poprzez ochronę najcenniejszych i rzadkich elementów przyrody, ale również typowych, powszechnych układów przyrodniczych charakterystycznych dla poszczególnych regionów biogeograficznych.

W skład Natury 2000 wchodzą:

Specjalny obszar ochrony siedlisk- obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.

Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.