Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne - zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie przyrody, są pozostałości ekosystemów nieleśnych, zasługujące na ochronę ze względu na zachowanie unikatowych zasobów genowych i naturalnych typów zbiorowisk. W odniesieniu do Puszczy Białowieskiej są to najczęściej bagna, torfowiska i szuwarowiska, oczka wodne i starorzecza oraz kępy drzew i krzewów, położone głównie w dolinie rzeki Leśnej jak i rozrzucone po całej Puszczy.

Do chwili obecnej w Nadleśnictwie Hajnówka utworzono 82 użytki ekologiczne (położone w 179 wydzieleniach). Poza gruntami nadleśnictwa, w zasięgu terytorialnym występuje 7 użytków ekologicznych. Łączna ich powierzchnia wynosi 592,88 ha.